Segala Kemuliaan (Kidung Jemaat 161)


Chord Segala Kemuliaan (Kidung Jemaat 161)@b
Syair: Gloria, laus et honor / All Glory, Laud and Honor, John Mason Neale, 1854,@b
berdasarkan syair Theodulph dari Orleans +/- 820,@b
Terjemahan: Yamuger, 1977,@b
Lagu: Melchior Teschner, 1615@b
4 Ketuk :@b

Bait 1 :@b
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Se--ga-la kemu--lia--an  ba--gi-Mu, Pene-bus! 
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Pun suara anak---a---nak me--mu-ji Dikau t'rus.
   Bb  C   F       Gm    C  F
1>  |  3>  3>  2>  1>  |  796  5  '  5  |  1>  7  6  6  |  5  .  .  '@n
"Ho-sana, Raja  ka--mi! Ho--sa-na, Anak Daud!
   Bb  Eb   F  G    Cm  F    Bb
5  |  3  5  6  5  |  594  3  '  3  |  4  3  2  2  |  1  .  .  }@n
U---tusan Tuhan Al--lah, mu--ba-raklah Engkau!"

Bait 2 :@b
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Se--ga-la kemu--lia--an  ba--gi-Mu, Penebus! 
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Pun suara anak---a--nak  me--mu-ji Dikau t'rus. 
   Bb  C   F       Gm    C  F
1>  |  3>  3>  2>  1>  |  796  5  '  5  |  1>  7  6  6  |  5  .  .  '@n
Ma-laikat dalam sor-ga  me---muji nama---Mu; 
   Bb  Eb    F  G    Cm   F    Bb
5  |  3  5  6    5  |  594  3  '  3  |  4  3   2  2  |  1  .  .  }@n
Se--gala yang ter--cip-ta  me--nyambut kuasa--Mu.

Bait 3 :@b
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Segala kemuliaan bagiMu, Penebus! 
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Pun suara anak-anak memuji Dikau t'rus. 
   Bb  C   F       Gm    C  F
1>  |  3>  3>  2>  1>  |  796  5  '  5  |  1>  7  6  6  |  5  .  .  '@n
Kaum Israel da---hu--lu meng-hi-as ja-lan-Mu; 
   Bb  Eb   F  G    Cm   F    Bb
5  |  3  5  6  5  |  594  3  '  3  |  4  3  2   2  |  1  .  .  }@n
pun kami menge---lu--kan na--ma-Mu yang ku--dus.

Bait 4 :@b
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Se--gala kemu---lia--an ba---gi-Mu, Pene-bus!
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Pun suara anak---a--nak me---mu-ji Dikau t'rus. 
   Bb   C    F       Gm    C  F
1>  |  3>   3>  2>   1>  |  796  5  '  5  |  1>  7  6  6  |  5  .  .  '@n
Seb'lum Engkau seng-sa--ra, pu--ji-an berge--ma; 
   Bb  Eb   F  G    Cm  F     Bb
5  |  3  5   6  5  |  594  3  '  3  |  4  3  2     2  |  1  .  .  }@n
Se--karang kami  pu--ji Kau dalam t'rang ba--ka.

Bait 5 :@b
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Se--gala kemu--lia--an  ba--gi-Mu, Penebus!
   Bb  Gm F Bb      Cm    F  Bb
1  |  5  5  6  7  |  1>  .  1>  '  3>  |  2>  1>  1>  7  |  1>  .  .  '@n
Pun suara anak---an--ak  me--mu-ji Dikau t'rus. 
   Bb  C    F       Gm    C  F
1>  |  3>  3>  2>   1>  |  796  5  '  5  |  1>  7  6  6  |  5  .  .  '@n
Da--hulu dan se---ka-rang Eng-kau terpuji--lah, 
   Bb  Eb   F  G    Cm  F    Bb
5  |  3  5  6  5  |  594  3  '  3  |  4  3  2  2  |  1  .  .  }@n
ya Raja Maha---mu--rah, Pemb'ri a-nu-ge--rah.


Index Lagu