Pirengan Ja


     Em   G     C
6   6  5   6   5  395  6  5  6@n
Pirengang ja, puni---ki masan,
  Bm  Am   D   G
3   5  3  2  2  3  596  5@n
Se-me-to-ne ka-le-da-ngin
     Em    G      C
6  6  5  6   5    3    5  6  1  6@n
antuk I-da Sang Hyang Widhi Wasa
  Bm  Am    D        Em  C
 3  5 3  2  .  .  3  5  2  3 .  .  2    3  5  6@n
Tur puniki   ra-hi-na pa--buat sa-me-ton
 Bm  Am  D    G
6  5  3  2  2  3  5  6  5@n
Jaga nampi kera-ha-yu-an.


Index Lagu