Perjanjian Baru

Perjanjian Baru - Sekolah Minggu@b
Pengarang : Maranatha Kids@b

Bait : @b
    F 
Matius, Markus, Lukas, Yohanes 
    F        C 
Kisah rasul, Roma, Korintus 
     C 
Galatia, Efesus, Filipi, Kolose 
   C    F 
Kedua Tesalonika 
     F 
Satu dan dua Timotius 
     F   Fm7 Bb 
Titus, Filemon, Ibra-ni 
     Bb       F 
Yakobus, Petrus, ketiga Yohanes 
      Bb  C   F 
Yudas, dan akhirnya Wahyu 
Index Lagu