'Ku Diberi Belas Kasihan (Kidung Jemaat 39)


Chord 'Ku Diberi Belas Kasihan (Kidung Jemaat 39)@b
Syair: Mir ist Erbarmung widerfahren, Philipp Friedrich Hiller, 1767@b
Terjemahan: H. A. Pandopo/J. M. Malessy, 1983@b
Lagu: Johann Ludwig Hainlin, 1819@b
3 Ketuk @b

Bait 1 :@b
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
'Ku di-be-ri  belas  ka--si-han, 
       C     D    G   D
2   3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
walau tak layak   ha--ti--ku;
     G    C      D
5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
tadiku  angkuh, ki--ni  heran: 
       C     D    G   D
2    3   4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  {@n
Tu-han, be--sar-lah rah-mat--Mu!
       G     C      D
3  3   3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
Kidung i--man--ku  ber--ge---ma:
       G     C      D
3  3   3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
Rahmat-Mu  sungguh mu----li---a,
       G     C      D
6   5   4  |  392  1  |  291  7<  |  5  .   0@n
Kidung i--man---ku  ber--ge---ma:
      G      D     G
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  1  .   0 }@n
Rah-matMu  sungguh  mu---li----a!

Bait 2 :@b
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
Walau 'ku patut  di--hu--kum-kan,
       C     D    G   D
2   3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
Kaulah pe-nuh  a---nu--ge--rah:
     G    C      D
5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
darah Putra--Mu  di--cu--rah-kan
      C     D    G   D
2  3   4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  {@n
Memba-suh  do-sa  dan  ce--la.
      G     C      D
3  3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
Di mana--kah  se--la---mat---ku?
      G     C      D
3  3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
Hanyalah  da--lam  rah-mat--Mu.
      G     C      D
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  5  .   0@n
Di mana--kah  se----la---mat--ku?
      G      D     G
6  5  4  |  392  1  |  291  7<  |  1  .   0 }@n
Hanyalah  da--lam  rah-mat--Mu.

Bait 3 :@b
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
I--ni te-tap  pe--nga--ku--an--ku,
       C     D    G   D
2  3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
jikalau  o-rang  i--ngin tahu:
      G    C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
hanya berkat  pe--nga--si--han-Mu
       C     D    G   D
2  3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
rukunlah  a--ku  dan  Engkau.
      G     C      D
3   3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
'Ku meren--dah-kan  di--ri-----ku
      G     C      D
3   3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
dan ku-a---gung-kan rah--mat---Mu,
      G     C      D
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  5  .   0@n
'ku meren-dah--kan  di---ri---ku
      G      D     G
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  1  .   0 }@n
dan ku-a---gung-kan  rah--mat--Mu!

Bait 4 :@b
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
Jangan se--o-rang  pun di  dunia
      C     D    G   D
2  3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
merampas  har-ta  ha---ti--ku:
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
dasar per-ca--ya  yang 'ku punya
      C     D    G   D
2   3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
dan a-las  do--a yang  teguh;
      G     C      D
3   3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
hidup dan ma---ti 'ku  tent'ram:
      G     C      D
3   3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
rahmatMu, Tu--han, ku--geng--gam,
      G     C      D
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  5  .   0@n
hidup dan ma--ti  'ku  tent'ram:
      G      D     G
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  1  .   0 }@n
Rahmat-Mu, Tu--han,  ku--geng-gam!

Bait 5 :@b
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
Ya Tuhan, jangan  am--bil rahmat
       C     D    G   D
2    3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
yang Kaube---ri  ke--pa--da---ku,
      G     C      D
 5  6  7  |  1  .  3  |  291  2  |  3  2  0  |@n
kar'na dengan-nya  a---ku s'lamat
      C     D    G   D
2   3  4  |  5  .  4  |  3  .  2  |  1  .  0  @n
sampai ke  da-lam  ru--mah--Mu:
      G     C      D
3   3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
di sana  ku--mu---lia--kan---lah
      G     C      D
3   3  3  |  594  2  |  493  1  |  392  0@n
rahmatMu  s'lama----la--ma----nya,
      G     C      D
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  5  .   0@n
di sana  ku--mu----lia--kan---lah!
      G      D     G
6   5  4  |  392  1  |  291  7<  |  1  .   0 }@n
rahmatMu  s'la-ma----la---ma---nya!


Index Lagu