Jurus’lamat Dunia (Kidung Jemaat 165)


Bait 1 :@b
Gm     Cm D Gm      Cm D
Jurus’lamat dunia, walau tak bersa-lah
Gm   D            Dm
bagai maling disergap pada waktu malam
Gm         F      Cm D
dan dihina, dicela di depan mahka-mah,
Gm              Dm D
diludahi, dicerca oleh kaum ula- ma.

Bait 2 :@b
Gm     Cm D  Gm     Cm D
Waktu fajar merekah, Yesus pun diba-wa
Gm   D              Dm
ke Pilatus dan seg’ra tak terbukti salah.
Gm        F       Cm D
Ke Herodes yang kejam Yesus pun diseret;
Gm                Dm D
raja dan pengawalnya tak segan menge-jek.

Bait 3 :@b
Gm      Cm D  Gm     Cm D
Jam sembilan paginya balik ke Pila-tus
Gm   D            Dm
Tuhan kita disesah oleh kaum serdadu;
Gm        F      Cm D
jubah ungu diberi dan mahkota du-ri;
Gm                Dm D
olakannya:“Hai tabik Raja kaum Yahu-di!”

Bait 4 :@b
Gm     Cm  D  Gm     Cm D
Palang dihelakanNya pada tengah ha-ri
Gm    D          D
dan di bukit Golgota Ia pun disalib,
Gm         F      Cm D
menderita tiga jam; ada yang menghu-jat
Gm               Dm D
Matahari pun kelam dan menutup mu- ka.

Bait 5 :@b
Gm     Cm   D Gm      Cm D
Pukul tiga yang sepi Yesus hampir ma-ti
Gm    D           Dm
berseru: “Eli, Eli, lamma sabakhtani?”
Gm         F      Cm D
Lalu putus nyawaNya dan di Bait Su-ci
Gm               Dm D
tabir koyak terbelah; ada gempa bu- mi.

Bait 6 :@b
Gm     Cm  D Gm       Cm D
Waktu menjelang senja yang kena huku-man
Gm   D           Dm
dipatahkan tulangnya agar diturunkan
Gm         F      Cm D
Yesus tak demikian, kar’na sudah ma-ti:
Gm                Dm D
nampak dari lukaNya darah campur a -ir.

Bait 7 :@b
Gm      Cm  D  Gm      Cm D
Surya hampir terbenam waktu datang Yu-suf
Gm    D            Dm
yang termasuk muridNya minta mayat Yesus
Gm          F     Cm D
tubuh diturunkannya, dikapankan le-nan
Gm               Dm D
dan di kubur miliknya Yesus dibaringkan.

Bait 8 :@b
Gm     Cm  D  Gm    Cm D
Tuhan Yesus tolonglah kami mendala-mi
Gm   D           Dm
aniaya dan cela yang Engkau alami,
Gm        F      Cm D
agar kami olehMu meninggalkan do-sa,
Gm               Dm D
kepadaMu bersyukur, jiwa pun sento-sa.


Index Lagu