Berkat KemurahanMu

Bait :@b
 F        Bb
 3   3  3  3  1  4  4  5   4@n
Kau Hi-a--si Ke-hi-du-pan-ku
  Dm   C    Bb
1   3   5<  3  2  1   6<  .@n
Dengan Ke-mu-ra-han-Mu
 F        Bb
 3   3  3   3   1  4  4  5   4@n
Kau Rancangkan Ma-sa De-pan-ku
  Dm   C    F  Bb/F F
1   3   3  2  3  2  1  .@n
Penuh Dengan Harapan

Reff :@b
   F        Am
3  5  5  5  5  4  3  5@n
A-ku A--da Sa-at I--ni
   Gm         C
3  5  5  4  3  4  3  1  2@n
Se-mu-a-nya Karna Ka-sih-Mu
   F       Am
3  5  5  5  5  1>  7>  5@n
A-ku Hidup Ha--ri I--ni
   Gm         C
3  5  5  4   3  4  3  1  2@n
Semua Berkat Ke-mu-ra-hanMu

     Bb    F/A
3  2  1  1  .  6  5@n
Tri-ma-kasih  Yesus
    Gm
3   5   5   4  3  4   .@n
Engkau Sangat Ba-ik
   Bb   C    F
1  5  4  3  4  3  2  1@n
Te-ra-mat Baik Ba-gi-ku
Index Lagu